வெள்ளி, 20 ஏப்ரல், 2012

இருந்தென்ன பயன் . . ?

சிட்டு குருவியாய்
சிறகடிக்க ஆசை,
சிறகுகள் முளைக்கையிலே
அதை சிதைத்து விட
சிட்டு குருவியாய் இருந்தென்ன பயன்?